Algemene Voorwaarden Glasnet Heusden

 

Algemene voorwaarden Glasnet Heusden

De coöperatieve vereniging Glasnet Heusden U.A., hierna: 'Glasnet Heusden', is opgenomen in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer KVK 58641438

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1. Aansluiting: de door Glasnet Heusden ter beschikking gestelde voorzieningen die het mogelijk maken gebruik te maken van de dienst;

1.2. Aanvraagformulier: een door Glasnet Heusden schriftelijk of elektronisch uitgegeven formulier waarmee aanvrager Glasnet Heusden verzoekt de dienst te leveren;

1.3. Aanvrager: de rechtspersoon (Contractant) met wie Glasnet Heusden een overeenkomst is aangegaan;

1.4. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Glasnet Heusden;

1.5. Dienst(en): de door Glasnet Heusden te leveren prestatie(s) zoals nader gespecificeerd in de overeenkomst;

1.6. Dienstbeschrijving: een door Glasnet Heusden opgesteld document waarin de dienst nader is beschreven;

1.7. IP: Internet Protocol, het protocol dat binnen Internet wordt gebruikt voor communicatie;

1.8. Koppelvlak (of IS/RA-punt: het fysieke scheidingspunt in het door de aanvrager aangewezen pand waar de door Glasnet Heusden geleverde aansluiting op uitmondt en waarop de aanvragen zijn randapparatuur aansluit.

1.9. Netiquette: de Network Etiquette richtlijnen zoals op enig moment omschreven in RFC 1855 (http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);

1.10. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

1.11. OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;

1.12. Overeenkomst: het aanvraagformulier, de algemene voorwaarden en, voor zover van toepassing, de dienstbeschrijving(en) ten aanzien van de levering door Glasnet Heusden van één of meer diensten en, eveneens voor zover van toepassing, raamovereenkomsten waaronder de diensten die door deelopdrachten worden geleverd;

1.13. Partijen: Glasnet Heusden en aanvrager;

1.14. Randapparatuur: alle apparaten, die bestemd zijn om rechtstreeks op een netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, of die kunnen dienen voor interactie met een openbaar telecommunicatienetwerk via directe of indirecte aansluiting op een netwerkaansluiting of -punt ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie;

1.15. Telecommunicatiedienst: een dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk;

1.16. Voorzieningen: faciliteiten, waaronder mede begrepen apparatuur en programmatuur, ten behoeve van de (op)levering van een dienst die door Glasnet Heusden ter beschikking worden gesteld aan de aanvrager.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

2.1. De algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van door de aanvrager gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Glasnet Heusden goederen en/of diensten aan aanvrager levert.

2.2. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in het (digitale) aanvraagformulier, de algemene voorwaarden en voor zover van toepassing de dienstbeschrijving(en), geldt de volgende rangorde: a. het (digitale) aanvraagformulier; b. de dienstbeschrijving(en); c. de algemene voorwaarden. Indien met aanvrager een raamovereenkomst is gesloten met betrekking tot de levering van de diensten zullen de bepalingen uit deze raamovereenkomst prevaleren boven het bepaalde in de hiervoor bedoelde documenten onder a, b, en c.

2.3. Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen voor het overige volledig van kracht. Glasnet Heusden stelt alsdan een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling op, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.4. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos aan aanvrager worden toegezonden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Glasnet Heusden worden vrijblijvend en onder voorbehoud van alle rechten gedaan en kunnen door Glasnet Heusden tot twee dagen na de aanvaarding worden herroepen.

3.2. De aanvrager vraagt een dienst aan door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

3.3. De aanvrager dient bij het aanvragen van een dienst gelijktijdig met het aanvraagformulier, een geldig uittreksel uit het handelsregister te overleggen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar vertegenwoordiger blijkt alsmede een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander bewijs ter identificatie van de vertegenwoordiger als bedoeld in de wet op de identificatieplicht.

3.4. Glasnet Heusden is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar de aanvrager te (doen) uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan Glasnet Heusden zekerheid verlangen zoals nader beschreven in hoofdstuk 1, artikel 17 van de algemene voorwaarden.

3.5. Glasnet Heusden is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een aanvraag te weigeren.

3.6. De overeenkomst tussen Glasnet Heusden en de aanvrager komt tot stand op de datum van bevestiging door Glasnet Heusden van acceptatie van de conform hoofdstuk 1, artikel 3.2 gedane aanvraag van een dienst dan wel bij gebreke van een bevestiging, op het moment van de aanvang van de dienstverlening door Glasnet Heusden aan de aanvrager.

3.7. Aanvrager staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Glasnet Heusden opgegeven maten, eisen, specificaties en andere informatie op basis waarvan Glasnet Heusden de aanvraag beoordeeld. Indien de door aanvrager verstrekte gegevens niet juist zijn, komt dit geheel voor rekening en risico van aanvrager.

3.8. Glasnet Heusden is gerechtigd om redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de aanvrager te verlangen. Aanvrager is verplicht op eerste verzoek van Glasnet Heusden daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

3.9. Technische details van de Dienst/aansluiting staan beschreven in de 'Brochure Glasnet Heusden' die kosteloos te downloaden zijn van de website van Glasnet Heusden.

Artikel 4.  Levering

4.1. De door Glasnet gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer fataal. De leveringstermijnen zijn mede afhankelijk van technische voorzieningen en omstandigheden bij de aanvrager, alsmede de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Dienst. Aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de eigenaar van het pand tot het realiseren van de dienst, alsmede eventuele vergunningen van overheidswege welke in een voorkomend geval noodzakelijk mochten zijn.

Artikel 5.  Oplevering en reclame

5.1. Onder oplevering van de dienst wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de aanvrager. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan.

5.2. Eventuele reclames op de uitgevoerde overeenkomst dienen binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bij Glasnet Heusden te zijn ingediend, onder vermelding van de klachten.

5.3. Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijn niet in acht wordt genomen.

5.4. Rechtsvorderingen uit hoofde van een verborgen gebrek zijn slechts ontvankelijk binnen zes weken na ontdekking van het verborgen gebrek en binnen twaalf maanden na het tijdstip van oplevering. Na ommekomst van de termijn van een jaar na oplevering zijn rechtsvorderingen uit hoofde van verborgen gebrek(en) niet ontvankelijk.

Artikel 6. Eigendom en bescherming van ter beschikking gestelde voorzieningen

6.1. Middels het sluiten van de overeenkomst verplicht aanvrager zich tot de aanschaf van het voor de levering van de dienst(en) benodigde modem, waarvan de kosten zijn vermeld op het aanvraagformulier (eenmalige kosten). De modem wordt na betaling eigendom van aanvrager. Indien het modem op enig moment vervangen moet worden, komen de kosten daarvan voor rekening van aanvrager.

6.2. Glasnet Heusden kan ten behoeve van het verlenen van de dienst voorzieningen aan de aanvrager ter beschikking stellen. De overeenkomst strekt niet tot enige eigendomsoverdracht van de voorzieningen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Aanvrager is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende voorzieningen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

6.3. De aanvrager dient er zorg voor te dragen dat voor de voorzieningen een tussen Glasnet Heusden en de aanvrager overeengekomen locatie van de aanvrager beschikbaar is die: a.droog en trillingvrij is;bbescherming biedt tegen schadelijke invloeden;c.voldoet aan de eisen zoals door Glasnet Heusden zijn vastgesteld;d.voldoet aan alle regels die door overheden of andere autoriteiten hieromtrent zijn vastgesteld.

6.4. De aanvrager zal de op de voorzieningen aangebrachte typenummers, serienummers, logo's en/of andere aangebrachte markeringen ter identificatie niet verwijderen, beschadigen of anderszins onleesbaar maken.

6.5.Indien derden met betrekking tot door Glasnet Heusden ter beschikking gestelde voorzieningen rechten willen doen gelden of in geval van faillissement of surseance van de aanvrager, dient de aanvrager deze derden, de curator of bewindvoerder terstond van de eigendom van Glasnet Heusden van de voorzieningen op de hoogte te stellen. De aanvrager dient voorts Glasnet Heusden onverwijld ter zake in te lichten.

6.6.De aanvrager is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen in voorzieningen aan te (doen) brengen of deze te (doen) verplaatsen.

6.7.Indien Glasnet Heusden aan aanvrager voorzieningen ter beschikking heeft gesteld, is aanvrager gehouden om binnen veertien dagen na schriftelijk verzoek daartoe door Glasnet Heusden, de ter beschikking gestelde voorzieningen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van aanvrager komen.

Artikel 7. Gebruik van de dienst

7.1. Het is de aanvrager niet toegestaan de dienst(en) te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst, en indien van toepassing, de Netiquette.

7.2. Het is de aanvrager niet toegestaan de dienst(en) aan een derde te verhuren, te verkopen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. De aanvrager zal de dienst(en), de CPE / Glasvezelswitch (indien van toepassing) en daarbij behorende voorzieningen zorgvuldig gebruiken.

7.4. Indien het telecommunicatieverkeer en / of de dienstverlening van Glasnet Heusden hinder ondervindt van het gebruik door aanvrager van de dienst, is aanvrager gehouden de door Glasnet Heusden gegeven redelijke instructies voor het gebruik van de dienst en de CPE/ Glasvezelswitch (indien van toepassing) daarbij behorende voorzieningen op te volgen.

7.5. Het is aanvrager niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de dienst of schade kan ontstaan bij Glasnet Heusden of bij een derde, of waardoor een storing in de dienst kan ontstaan.

7.6. Aanvrager vrijwaart Glasnet Heusden voor alle claims van derden, kosten en schade van welke aard en omvang dan ook, die ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst.

Artikel 8. Wijziging en/of verhuizing

8.1. Wijziging van het factuur- en / of vestigingsadres alsmede wijziging van overige relevante administratieve gegevens, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Glasnet Heusden worden doorgegeven

8.2. Eventuele gevolgen van het nalaten zoals omschreven in dit artikel komen geheel voor rekening en risico van aanvrager.

Artikel 9. Toegang

9.1. De aanvrager is verplicht toe te staan dat in en aan gebouwen alsmede in en op gronden welke daarmee één geheel vormen voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van een dienst in die gebouwen of in naburige gebouwen en dat deze voorzieningen worden in stand gehouden, gewijzigd, verplaatst of verwijderd door of namens Glasnet Heusden. Eventuele aan te brengen veranderingen, aanpassingen, (boor)gaten, dan wel anderszins ten behoeve van de te leveren dienst(en) dienen door aanvrager te worden getolereerd, waarbij Glasnet Heusden bij het einde van de overeenkomst niet gehouden is tot enige herstelwerkzaamheden dan wel enige vergoeding ter zake.

9.2. Ten behoeve van de in dit artikel onder 7.1 genoemde werkzaamheden, alsmede ten behoeve van het opheffen van storingen en de controle op de naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aldaar bedoelde voorzieningen, dient de aanvrager de daarmee belaste personen toegang te verlenen tot de plaatsen waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Desgewenst zullen deze personen zich legitimeren.

9.3. De aanvrager dient op de plaats waar de in dit artikel onder 7.1. genoemde werkzaamheden moeten worden verricht op verzoek van Glasnet Heusden alle nodige maatregelen te treffen zodat Glasnet Heusden de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.

Artikel 10. Informatieplicht en medewerking

10.1. De aanvrager is verplicht aan Glasnet Heusden alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en alle noodzakelijke medewerking te verlenen die Glasnet Heusden nodig acht voor het in stand houden van de goede werking van de dienst(en), dit naar het uitsluitend oordeel van Glasnet Heusden. Aanvrager staat in voor de juistheid en volledigheid van de te verschaffen gegevens.

10.2. De gevolgen van het niet voldoen aan hetgeen is bepaald in dit artikel, zal voor rekening en risico van aanvrager komen.

Artikel 11. Wijziging in eigenschappen dienst

11.1.Glasnet Heusden is gerechtigd eenzijdig de (technische) eigenschappen van de dienst(en) te wijzigen en / of aan te vullen.

11.2. Indien de wijziging of aanvulling als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg heeft op de op dat moment bij de aanvrager geldende werkwijze en / of de functionaliteit van de dienst, heeft de aanvrager het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

Artikel 12. dienstverlening en onderhoud

12.1. Aanvrager erkent dat de dienst niet geheel vrij van storingen en / of onderbrekingen kan worden geleverd.

12.2. Glasnet Heusden garandeert op geen enkele wijze dat de dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de overeenkomst.

12.3. De diensten worden tot stand gebracht of in stand gehouden door of vanwege Glasnet Heusden.

12.4. Glasnet Heusden zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.5. Glasnet Heusden zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en in voldoende mate te onderhouden.

12.6. Glasnet Heusden is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Glasnet Heusden zal de aanvrager hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen, tenzij dit in redelijkheid, gegeven de situatie en de daaraan verbonden tijdsdruk, niet mogelijk is.

12.7. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een dienst, dient de storing door of namens de aanvrager onverwijld schriftelijk aan Glasnet Heusden te worden gemeld, onder opgave van een duidelijk opgestelde omschrijving van de opgetreden storing.

12.8. Glasnet Heusden zal zich inspannen een storing in de dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door aanvrager is gemeld, op te heffen. Glasnet Heusden zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk na de storingsmelding dusdanige maatregelen te treffen, dat van de dienst dan wel van een vergelijkbare alternatieve voorziening gebruik kan worden gemaakt.

12.9. Indien de storing aanwezig is in een dienst van Glasnet Heusden komen de kosten van het storingsonderzoek, de kosten van het opheffen van de storing en de voorrijkosten voor rekening van Glasnet Heusden, tenzij de storing het gevolg is van een handelen of nalaten van de aanvrager in strijd met de overeenkomst, dan wel dat de aanvrager onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de dienst(en), dan wel indien de storing is ontstaan door de aanwezigheid van niet (goed) functionerende randapparatuur van   aanvrager. In ieder geval is Glasnet Heusden niet verantwoordelijk voor eventuele storingen waarvan de oorzaak ligt achter het koppelpunt (bijvoorbeeld inpandig bij aanvrager). In dat geval zal Glasnet Heusden de kosten die zij heeft moeten maken in dit kader bij aanvrager in rekening brengen.

12.10. Indien aanvrager niet onverwijld melding maakt van enige schade of storing van welke aard en omvang dan ook, vervalt voor aanvrager elke aanspraak op enige vergoeding en komen alle als gevolg daarvan te maken kosten voor rekening en risico van aanvrager.

12.11. Voor elke door Glasnet Heusden aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Glasnet Heusden kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 13. Gebruik van persoonsgegevens

13.1. Glasnet Heusden zal in het kader van de dienst(en) die zij aan de aanvrager levert niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor een goede levering van de diensten.

13.2. Glasnet Heusden verwerkt persoons- en verkeersgegevens onder andere voor:a.kredietwaardigheidsonderzoek; b.marktonderzoek, verkoopactiviteiten en (direct) marketing ten behoeve van de werkzaamheden en / of diensten van Glasnet Heusden en / of andere aan Glasnet Heusden gelieerde ondernemingen, mits de aanvrager daartoe zijn toestemming heeft gegeven; c.facturatie;d.verkeersbeheer.

13.3. Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het voormeld gebruik van persoonsgegevens, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Glasnet Heusden kenbaar maken.

13.4. Glasnet Heusden zal de wettelijke verplichtingen omtrent persoonsgegevens naleven.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden voor wat betreft gegevens van vertrouwelijke aard in welke vorm dan ook die zijn verkregen van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel onder 12.1 mag de verstrekking van vertrouwelijke informatie slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: a.aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst;b.aan derden, nadat de partij die de informatie wenst over te dragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de wederpartij;c.aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.

14.3. Glasnet Heusden en de aanvrager zullen hun werknemers en / of derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

14.4. Een gebod tot geheimhouding krachtens dit artikel is niet van toepassing op informatie en / of gegevens welke (a) reeds bekend zijn bij de andere partij, (b) algemeen beschikbaar zijn anders dan door inbreuk op de overeenkomst, (c) rechtmatig ontvangen zijn van een derde partij zonder plicht tot geheimhouding, indien en voor zover deze derde partij daartoe gerechtigd is, of (d) openbaar zijn gemaakt uit hoofde van een wettelijke verplichting of bevel.

Artikel 15. Tarieven

15.1. De aanvrager is aan Glasnet Heusden het door Glasnet Heusden vastgestelde tarief voor de door Glasnet Heusden of in opdracht van Glasnet Heusden aan aanvrager geleverde of te leveren dienst(en) verschuldigd. Het tarief kan bestaan uit een eenmalig verschuldigde tarief (aansluittarief), maandelijks of anderszins periodieke tarieven en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van een door Glasnet Heusden geleverde dienst(en).

15.2. De bedragen zoals genoemd in de overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro's en worden vermeerderd met BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

15.3. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan Glasnet Heusden per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

15.4. Indien sprake is van door de aanvrager te betalen periodiek vervallende bedragen of steeds terugkerende bedragen, is Glasnet Heusden gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, om voor iedere periode van drie (3) maanden (kwartaal) vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, op de eerste dag van die periode de geldende prijzen en tarieven aan te passen, mits Glasnet Heusden de aanvrager uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld.

15.5. Glasnet Heusden heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage betreffende de inflatie in het voorgaande jaar, zonder de mogelijkheid voor aanvrager om de betreffende overeenkomst op te zeggen.

15.6. Indien Glasnet Heusden namens de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven, is Glasnet Heusden gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.

15.7. Indien Glasnet Heusden werkzaamheden en / of diensten levert die niet in de overeenkomst zijn bepaald, zullen deze werkzaamheden en / of diensten gefactureerd worden tegen de op dat moment geldende standaardtarieven van Glasnet Heusden.

15.8. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Glasnet Heusden beslissend, tenzij door de aanvrager wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

15.9. Glasnet Heusden is te allen tijde gerechtigd om eventuele kortingspercentages te wijzigen.

Artikel 16. Betaling

16.1. De vergoedingen voor de dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Glasnet Heusden aan de aanvrager dat de dienst is opgeleverd. Glasnet Heusden is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de in hoofdstuk 1, artikel 15.1 genoemde bedragen.

16.2 Glasnet Heusden zal de door de aanvrager verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur of automatische incasso in rekening brengen. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen een termijn van 8 (acht) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Glasnet Heusden is ontvangen.

16.3. Glasnet Heusden factureert vooraf per de eerste van de periode waarop de betaling betrekking heeft, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen. 

16.4. Indien de aanvrager niet, dan wel niet volledig, binnen de op de factuur vermelde termijn, heeft betaald, is aanvrager zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

16.5. Vanaf de datum waarop de aanvrager in verzuim is, is Glasnet Heusden gerechtigd over het door aanvrager verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1,5 % per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van aanvrager, bedragen telkens 10% van het gefactureerde bedrag, welke ten laste van aanvrager komen.

16.6. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van aanvrager. Deze incassokosten bedragen 15% van het door aanvrager verschuldigde bedrag, te weten de hoofdsom plus de wettelijke handelsrente en administratiekosten, met een minimum van € 150,00.

16.7. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van aanvrager zijn de vorderingen van Glasnet Heusden op aanvrager onmiddellijk opeisbaar.

16.8. Glasnet Heusden is eerst gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling en / of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien aanvrager niet, dan wel niet volledig, binnen de op de factuur vermelde datum heeft betaald, na voorafgaande schriftelijke aanmaning door Glasnet Heusden.

16.9. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en kosten in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien aanvrager vermeldt dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.

Artikel 17. Financiële zekerheidstelling

17.1. Indien er op grond van feiten en omstandigheden naar het oordeel van Glasnet Heusden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of de aanvrager aan zijn betalingsverplichtingen zal c.q. kan voldoen, heeft Glasnet Heusden voorafgaande aan of gedurende de overeenkomst het recht van de aanvrager financiële zekerheid te verlangen in de vorm van vooruitbetaling, een borgstelling, bankgarantie of redelijke waarborgsom.

17.2. Het bedrag van de in dit artikel genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de aanvrager in redelijkheid naar het oordeel van Glasnet Heusden over een periode van 6 (zes) maanden verschuldigd zal zijn.

17.3. Zodra op grond van de feiten en omstandigheden naar het oordeel van Glasnet Heusden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Glasnet Heusden aanvrager hiervan in kennis stellen.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom

18.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de dienst(en) berusten uitsluitend bij Glasnet Heusden of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers.

18.2. De aanvrager zal alle redelijke instructies met betrekking tot het gebruik van handelsnamen en merken van Glasnet Heusden of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers en andere aanwijzingen met betrekking tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Glasnet Heusden of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers, opvolgen.

18.3. Het is de aanvrager niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van Glasnet Heusden of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers, te verwijderen of te wijzigen.

18.4. Aanvrager zal Glasnet Heusden vrijwaren voor aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele of industriële eigendomsrechten.

18.5. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die de aanvrager uit hoofde van de overeenkomst in gebruik heeft gekregen om gebruik te maken van de dienst(en) van Glasnet Heusden, vervallen bij einde van de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Glasnet Heusden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de aanvrager, indien Glasnet Heusden daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, dan wel die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Glasnet Heusden is alsdan niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook.

19.2. Omstandigheden als bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, storingen in de energie- of materiaalaanvoer,transportvertragingen, stakingen, uitsluiting, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en / of andere derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder deze omstandigheden wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Glasnet Heusden zo bezwaarlijk en / of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming, naar het oordeel van Glasnet Heusden, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

19.3. Gedurende de periode van overmacht is Glasnet Heusden gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 6 (zes) maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd door middel van een daartoe strekkende buitengerechtelijke schriftelijke mededeling de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van Glasnet Heusden kan voortvloeien voor kosten of schade die het gevolg zijn van deze beëindiging. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

20.1. Glasnet Heusden is in het kader van de totstandkoming en / of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Glasnet Heusden en behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

20.2. Glasnet Heusden is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die de aanvrager lijdt als gevolg van een aan Glasnet Heusden toerekenbare tekortkoming, voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Glasnet Heusden de schade in kwestie dekt, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

20.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:a.materiële schade aan zaken;b.redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;c.redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

20.4. Iedere aansprakelijkheid van Glasnet Heusden voor indirecte en / of gevolgschade is uitgesloten. Onder indirecte en / of gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:a.winstderving, gemiste besparingen;b.verliezen;c.kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade;d.vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer;e.andere schade dan directe schade als vermeld in dit artikel onder 18.3.

20.5. Aansprakelijkheid van Glasnet Heusden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts, indien aanvrager Glasnet Heusden onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aanvrager Glasnet Heusden een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Glasnet Heusden ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Glasnet Heusden in staat wordt gesteld hierop adequaat te reageren.

20.6. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien aanvrager niet onverwijld, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan, deze schade schriftelijk aan Glasnet Heusden heeft gemeld.

20.7. Elk recht van schadevergoeding verjaart na een periode van 1 (één) jaar na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan.

Artikel 21. Aansprakelijkheid aanvrager

21.1. Aanvrager is verplicht om aan Glasnet Heusden onverwijld schriftelijk melding te maken van schade, een defect of enige andere onregelmatigheid en / of tekortkoming. De aanvrager is jegens Glasnet Heusden aansprakelijk voor alle schade, van welke aard en omvang dan ook, uit hoofde van (toerekenbare) tekortkoming en / of onrechtmatige daad van de aanvrager. Onder deze schade valt tevens schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van de voorzieningen alsmede de gevolgen van het niet onverwijld schriftelijk melden van schade, een defect of enige andere onregelmatigheid en/of tekortkoming, zoals bovengenoemd.

21.2. Beschadiging zoals bedoeld in het onderhavige artikel omvat mede slijtage die is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling door de aanvrager.

21.3. De aanvrager vrijwaart Glasnet Heusden tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Glasnet Heusden zouden kunnen verhalen.

21.4. Glasnet Heusden is op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door aanvrager doormiddel van de dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. Aanvrager vrijwaart Glasnet Heusden diensten tegen aanspraken van derden ter zake.

Artikel 22. Buitengebruikstelling

22.1. Glasnet Heusden behoudt zich het recht voor een dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, indien de aanvrager ter zake van de bedoelde dienst een verplichting uit de overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden, jegens Glasnet Heusden niet nakomt. De verplichting van aanvrager tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting onverkort bestaan.

22.2. Tot heraansluiting en / of tot ter beschikkingstelling van de dienst wordt overgegaan, indien de aanvrager binnen een door Glasnet Heusden gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting heeft voldaan.

Artikel 23. Duur en beëindiging

23.1. Tenzij Partijen anders overeenkomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een initiële duur van 5 jaren.

23.2. Na afloop van de initiële duur wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode van  5 jaren, waarna de overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd met 12 (twaalf) maanden. Beëindiging van de overeenkomst geschiedt door een schriftelijke opzegging middels aangetekende brief of deurwaardersexploot met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.

23.3. Zowel de aanvrager als Glasnet Heusden zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar/zijn verplichtingen voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning inhoudende een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen, te worden verzonden, behoudens de uitzonderingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.

23.4. Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: a.de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;b.de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend;c.de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;d.de ondernemingsactiviteit feitelijk wordt gestaakt;

Artikel 24. Gevolgen van beëindiging

24.1. In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden:a.zal de aanvrager het gebruik van de dienst(en) op het moment van beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk beëindigen.b.zal Glasnet Heusden direct na beëindiging van de overeenkomst de door haar verstrekte codes en passwords die in het kader van overeenkomst zijn verstrekt, innemen en / of blokkeren tenzij anders is overeengekomen;c.zal Glasnet Heusden, voor zover van toepassing, de beëindiging van de overeenkomst mededelen aan de desbetreffende instelling(en) die de door Glasnet Heusden voor aanvrager geregistreerde domeinnamen heeft uitgegeven en, indien en voor zover nodig, 1 (één) maand na beëindiging van de overeenkomst de voornoemde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;d.is Glasnet Heusden gerechtigd aanvrager redelijke beëindigingkosten in rekening te brengen. Eveneens zullen eventuele nakosten dan wel facturen die Glasnet Heusden na beëindiging van de overeenkomst van derden ontvangt, bij aanvrager in rekening worden gebracht;e.zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

Artikel 25. Contractoverneming

25.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glasnet Heusden is de aanvrager niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

25.2. Glasnet Heusden is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de aanvrager de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden.

Artikel 26. Wijziging van algemene voorwaarden

26.1. Glasnet Heusden heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.

26.2. Indien Glasnet Heusden de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Glasnet Heusden de wijzigingen tijdig schriftelijk of elektronisch bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 (dertig) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking van de wijziging of op een latere datum als deze in de bekendmaking is vermeld. Glasnet Heusden zal daarbij de redelijke belangen van de aanvrager in acht nemen.

26.3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk wordt verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen dan ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde recht

27.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

27.2. Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 's- Hertogenbosch, dan wel een andere door Glasnet Heusden aan te wijzen rechter.